Puzzles

Apotheken Umschau v. 01.04.2024

matun - 17. Apr '24
Edith H. Baird
Field, 1895
6Q1/8/KpR1ppP1/1P1kbn1R/3p4/3N4/1B2PP2/8 w - - 0 1

Matt in 2 Zügen

Lösungen bitte per PN an mich.
matun - 18. Apr '24
cutter und Vabanque. 👍
matun - 23. Apr '24
Mag noch jemand versuchen?
Vabanque - 23. Apr '24
Es lohnt sich!
Coffins - 23. Apr '24
Ooh ja! 😇👍
matun - 23. Apr '24
Coffins mit Lösung. 👍
matun - 26. Apr '24
Auflösung:

1.Tc4! Zugzwang
1.... Kxc4 2.Dxe6#
1.... Ke4 2.Da8#
1.... S~ 2.Txd4#
1.... L~ 2.Txd4#